تاريخ : پنجشنبه یکم خرداد 1393 | 13:1 | نویسنده : مهدی اسلامی

در هر پست 70 ثواب است

1 ثواب به نگارنده خواهد رسید

69 ثواب به نظر دهنده!

پس ای نظر دهندگان بدانید و آگاه باشید كه هر پستی كه در سر راهتان قرار میگیرد

فرصتی است برای جمع آوری ثواب

باشد ک رستگار شـــــوید


هدف این وبلاگ آوردن لبخند حتی برای ثانیه ای بر لب های شماست.
سیاسی نیست و به همه ی ادیان و عقیده ها احترام میگذاره.
کپی برداری از مطالب این وبلاگ به هر نحو پیگرد قانونی ندارد.
"البته موقع کپی یه نظرم بدید بد نیست"
به این میگن دموکراسیتاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 13:3 | نویسنده : مهدی اسلامی
تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 13:2 | نویسنده : مهدی اسلامی
تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 13:1 | نویسنده : مهدی اسلامی
اگه تونستی جمله مربوط رو کامل بنویسی

 تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 13:0 | نویسنده : مهدی اسلامی
کیا از اینا داشتن؟

 تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 12:56 | نویسنده : مهدی اسلامی
ﯾﺎﺭﻭﻣﯿﺮﻩ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺟﻠﻮﻗﻔﺲ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﺍ ﺩﺭ
ﺍﻭﺭﺩﻥ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﻪ !
ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ:ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ مسخرهﺑﺎﺯﯾﺎ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﯼ
ﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﻓﺮﺍﺭﮐﻨﻢتاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 12:54 | نویسنده : مهدی اسلامی
تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 12:52 | نویسنده : مهدی اسلامی
تاريخ : جمعه بیستم تیر 1393 | 12:39 | نویسنده : مهدی اسلامی
یه روز خوب .. منو جمعی از خانواده...

 تاريخ : جمعه بیستم تیر 1393 | 12:37 | نویسنده : مهدی اسلامی
تاريخ : جمعه بیستم تیر 1393 | 12:37 | نویسنده : مهدی اسلامی
نـه مـاه بــارداری بــه روایــت تــصـویــر

 تاريخ : جمعه بیستم تیر 1393 | 12:36 | نویسنده : مهدی اسلامی
تاريخ : جمعه بیستم تیر 1393 | 12:35 | نویسنده : مهدی اسلامی
ﻃﻨﺰ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ ﺯﻧﺎﻧﻪ
ﺗﻮ ﺻﻨﻒ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮﺍﯼ ﺯﻧﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻨﺎﻡ: ﺩﻭﺑﺎﺭ ﮐﻪ
ﺑﺸﻮﺭﯼ
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺡ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ ﺯﻧﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺪ:
ﻓﯽ ﻓﯽ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﻣﺶ ﯾﺨﯽ ﮐﻨﻢ .
ﺑﻌﺪ ﻓﯽ ﻓﯽ ﺟﻮﻥ ﯾﻪ ﭘﻮﻝ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ
ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺟﻠﻮﯼ ﺁﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮﻥ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺟﯿﻎ ﺷﺪﻩ، ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﯿﺪ !!!
ﺑﻌﺪ ﻓﯽ ﻓﯽ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﮕﻪ:
ﺍﺻﻦ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ ( ﺩﻭﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺸﻮﺭﯼ ) ﻫﻤﻮﻥ ﺭﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ
ﻣﯿﺸﻪ !
ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮕﻪ:
ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﭼﻪ ﻧﺎﺯ ﺷﺪﯼ ﺑﯿﺎ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﺯﺕ ﺑﮕﯿﺮﻡ
ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎﻡ ﺧﺮ ﻣﯿﺸﯿﺪ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﻪ |:
ﺩﻭﺑﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺭﯾﺪ
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ

 تاريخ : جمعه بیستم تیر 1393 | 12:33 | نویسنده : مهدی اسلامی
زيبا ترين كامنتي كه تو پيج مسي خوندم :

"مسي اينايي كه بت توهين ميكنن ايراني نيستن اونايي كه نود دقيقه جلوشون به زانو در اومده بودين ايراني هستن

 تاريخ : جمعه بیستم تیر 1393 | 12:31 | نویسنده : مهدی اسلامی
...اگر
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻟﺘﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻭﺍﯾﺮﻟﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻥ ﻭﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﺪ ﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺍستتاريخ : جمعه بیستم تیر 1393 | 12:27 | نویسنده : مهدی اسلامی
پرنده معروف اسکل به چهرش دقت کن ؟

.
.
.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیستم تیر 1393 | 12:21 | نویسنده : مهدی اسلامی
از چپ به راست خوانده شود؟
 
 


تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:55 | نویسنده : مهدی اسلامی
اینارو رها جون فرستاد:

رفتنت را خیالى نیست
فقط مانده ام چگونه در چشمانى به آن زلالى،
جا داده بودى آن همه دروغ را !


دلم هوای خودم را کرده است
ایــن روزهـــا
بیشــتر از هــر زمــانی
دوسـت دارم خــودم باشــم !!
دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم
و نه هـــراس از دســت دادن را ..
هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد
دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت ..
همین…

 تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:54 | نویسنده : مهدی اسلامی
اینو ماریو جون فرستاد:

آن هنگام که مادرت پیرتر میشود؛
و چشمهای گرانبها و با ایمان او،
زندگی را آنگونه که [زمانی میدید ] نمیبینند؛
زمانیکه پاهایش فرسوده میگردند،
و برای گام برداشتن نمیتوانند او را یاری دهند؛
در آن هنگام بازوانت را برای یاری او به کار گیر،
با خوشی و سرمستی از او نگاهبانی کن،
زمانی که اندوهگین است،
بر توست که تا آخرین گام او را همراهی کنی،
اگر از تو چیزی میپرسد،
او را پاسخگو باش،
و اگر دوباره پرسید،
باز هم پاسخگو باش،
و اگر دگربار پرسید، دگربار پاسخش گو،
نه از روی ناشکیبایی، بلکه با آرامشی مهربانانه،
واگر تو را به درستی درنمی یابد،
شادمانه همه چیز را برای او بازگو،
ساعتی فرا میرسد، ساعتی تلخ،
که دهان او دیگر هیچ درخواستی را بیان نمیکند .

آدولف هیتلرتاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:50 | نویسنده : مهدی اسلامی
بیخودی نیست برای این جنتی جک میسازند همه رفتن قنوت اون رفته رکوع فکرکنم اصلا اونو کسی حساب نمیکنه !!!

 تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:49 | نویسنده : مهدی اسلامی
بدونه شرح خودتون قضاوت کنید؟
 
 


تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:48 | نویسنده : مهدی اسلامی
خوب این احمق دار از چی عکس میگیره ؟
 
 


تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:47 | نویسنده : مهدی اسلامی
خودرو ملی دوچرخه غیر ملی !!! من که متاسفم
 


تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:46 | نویسنده : مهدی اسلامی
اینجا ایرانه ما میلیاردی اختلاس میکنیم و مسولان میگویند نفت را سر سفره ها می آوریم کدام درست هست شما نفت را به خانه ها ببرید تا این کودک پاهای یخ زده خود را اینگونه گرم نکند!!!

 تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:45 | نویسنده : مهدی اسلامی
ای جونم خالکوبی به این میگن استاد خالکوبی بزن به افتخارش اون لایک قشنگرو که داره دقیقاً مثل عکس خالکوبی میکنه!!!

 تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:44 | نویسنده : مهدی اسلامی
به نطر شما این عکاس الان اگر تو ایران بود چیکارش میکردن
 
 


تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:43 | نویسنده : مهدی اسلامی
عجب دلی داره ین پسره !!!
 


تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:42 | نویسنده : مهدی اسلامی
واقعا خاک بر سرتون اینا چیه میدین این بچه ها بخونن

اصن یه وضی!

 تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:41 | نویسنده : مهدی اسلامی
بدونه شرح
تف به گورتون که جون مردم براتون ارزش نداره ....

 تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:40 | نویسنده : مهدی اسلامی
تقلید کار خوبی نیست ...